Privacy reglement GGC

REGELING INFORMATIEBEHEER VAN VOGELVERENIGING

“DE Gelderse Grasparkieten Club”.

GEDRAGSCODE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS

Artikel 1         DOEL: 

Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”. Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting bestaat om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen.

Artikel 2        DEFINITIE:

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van invloed zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld.

Artikel 3        BEGRIPPEN:

Verwerken: Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct Ledenbestand  en verdere verenigingsadministratie.

Feitelijke gegevens: Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap, kweeknummer etc.

Artikel 4        ALGEMEEN:

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het bestuur van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”. Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te optimaliseren. Het bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar administratieve handelingen/verplichtingen.

Artikel 5        BEVEILIGING:
Het bestuur van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem” draagt zorg voor:
a          Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede firewall applicaties en beveiligingsapplicaties.(Virusbestrijders, e.d.),
b          Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens,
c          Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende     Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties.

Artikel 6        OPSLAG GEGEVENS LEDEN:

Met het toetreden als lid van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem” gaat het lid akkoord met het op digitale, of andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve van serviceverlening/ administratie van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”.

Artikel 7        VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN):

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen gebruikt voor de interne administratieve handelingen van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”, zijnde:
– door bestuursleden van de vereniging t.b.v. de leden-, en contributie administratie en het doorgeven van mutaties hierin aan de NGC/DBS,
– het organiseren van tentoonstellingen en het contracteren van keurmeesters hiervoor.

Artikel 8        VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN):

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan derden, mits:                                                                                                                                                – dit gebeurt aan Overheidsinstanties door een schriftelijke aanvraag (last) v.w.b. de   ringenverstrekking, dan wel tentoonstelling, of overige hobby gerelateerde activiteiten,
– bij particuliere informatievraag wordt alleen het telefoonnummer verstrekt, zodat de aanvrager zelf contact kan zoeken. Tenzij een lid schriftelijk aan de secretaris van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem” heeft gemeld dit niet toe te staan.

Artikel 9        WEIGERING TOT VERSTREKKINGVAN GEGEVENS:

“De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem” verstrekt geen informatie:                                                                                              – t.b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij,
– aan particulieren of instanties, anders dan het telefoonnummer (tenzij dit door een lid expliciet  is verboden, door dat schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de secretaris van “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”).

Artikel 10      VERWIJDEREN VAN GEGEVENS:

“De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem” verplicht zich tot het verwijderen van alle gegevens van een lid, binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.

11 september 2018 – Bestuur “De Gelderse Grasparkieten Club te Gemeente Lochem”