Notulen ALV 2017

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de GGC op dinsdag 11 april 2017.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.

2. Mededelingen.
De voorzitter maakt melding van de afwezigheid met kennisgeving van de volgende leden:

 • –  Martin Hartjes(werk)
 • –  Johan Hartjes
 • –  Peter van Amersvoort(vakantie)
 • –  Jos Reijnders
 • –  Rob Alofs(verjaardag)
 • –  Sjoerd v.d. Heide(werk)
 • –  Gerard Peters(ziek)
 • –  Cuma Bahar
 • –  Hans Venema
 • –  Erwin van Cittert

  De voorzitter deelt mee dat de volgende leden hebben meegedaan aan de Babyshow van de NGC op zondag 9 april te Hapert t.w. Henk van Dort, Wim Wolfs, combinatie Dijkgraaf-Kandiah, Wim Hattink en Ap van Gelder. Zij hebben goede resultaten behaald waaronder kleurgroepwinnaars en beste in de status( zie ook catalogus Babyshow NGC 9 april 2017).

3. Notulen algemene ledenvergadering 12 april 2016.

De voorzitter vraagt of er op- en/of aanmerkingen zijn t.a.v. de notulen van de algemene ledenvergadering van 12-4-2016. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris.

Henk van Dort leest het jaarverslag 2016 voor. Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Henk wordt bedankt voor het werk en krijgt applaus.

 1. Jaarverslag penningmeester.

  De benodigde financiële papieren worden uitgedeeld. De leden krijgen ruim de tijd om deze gegevens te lezen en te bestuderen. Hierna geeft Kees tekst en uitleg en krijgen de leden de gelegenheid om vragen en opmerkingen te maken aan het adres van de penningmeester .

  Vragen,opmerkingen:

  1. Ard Veldt vraagt of bij de huur van de Edelzanger de verwarming inbegrepen is. De voorzitter antwoordt dat de verwarming inbegrepen is, maar hij begrijpt de achterliggende gedachte dat het in de wintermaanden vaak te koud is. Het bestuur zal dit overleggen met de Edelzanger.
  2. De voorzitter vraagt aan de leden hoe hoog de reservebuffer zou moeten zijn voor een gezonde vereniging. Antwoord : een jaaromzet, een bedrag tussen de € 2000,- en
   € 3000,-

  De voorzitter bedankt Kees Bink voor zijn uitleg aan de leden en zijn zorgvuldig rekenwerk. Kees krijgt applaus van de leden.

 2. Verslag kascontrolecommissie.

  De kascontrolecommissie(Bertus Roerdink en Erwin van Cittert) hebben de kas gecontroleerd. Bertus Roerdink doet verslag aan de GGC leden. Volgens de kascontrolecommissie heeft de penningmeester zijn zaakjes prima voor elkaar en op zo een penningmeester moet je zuinig zijn! De kascontrolecommissie stelt daarom voor het bestuur van de GGC decharge te verlenen voor het boekjaar 2016. Controle staat op papier en is getekend. De penningmeester krijgt alweer applaus!!

 3. Verkiezing kascontrolecommissie.

  Bertus Roerdink treedt uit de commissie en wordt bedankt voor zijn werk. Erwin van Cittert blijft lid en reservelid Jan Ordelmans wordt lid. Als reservelid biedt Warry van der Reijden zich aan.

 1. Vaststelling contributie.

  De penningmeester heeft met zijn wijsheid het bestuur overtuigd geen verhoging van decontributie voor te stellen. Voor de leden blijft de contributie € 20,- per jaar en voordonateurs € 15,-

 2. Wat verder ter tafel komt…a. Jubilarissen.

  Er zijn 2 jubilarissen t.w. Henk Boom (40 jaar lid) en Gijs Dijkgraaf( 25 jaar lid).

  Henk is door ziekte verhinderd. Het bestuur zorgt ervoor dat hij de plaquette op een waardige manier uitgereikt krijgt.

  De voorzitter zet hierna Gijs Dijkgraaf in het zonnetje en refereert in zijn toespraak dat 25 jaar een lange tijd is. Trek maar eens 25 jaar van je huidige leeftijd af en sta maar eens stil bij je leeftijd toen, en alles wat daarna tot nu toe in je leven heeft plaatsgevonden! En dan 25 jaar dezelfde hobby en vereniging trouw blijven in voor- en tegenspoed. Een bijzonder feit om met elkaar bij dit feit stil te staan. Het overdenken van deze periode van 25 jaar wordt gesymboliseerd in de plaquette. De voorzitter overhandigt de plaquette aan Gijs en de leden geven de jubilaris een hartelijk applaus.

  1. Voorstel bestuur: voorstel onderlinge competitie.(zie bijlage 2) Wat er aan voorafging:

   Het bestuur van de GGC heeft op de contactavond van 10-01-2017 aan de leden informatie en uitleg gegeven over de nieuwe opzet Onderlinge competitie. Met elkaar hebben we van gedachten gewisseld over het voorstel en er zijn veranderingen voorgesteld. De uitkomst hiervan is in dit voorstel verwerkt.

   De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het voorstel. Er zijn geen vragen. Het voorstel wordt unaniem voor 1 jaar aangenomen.

  2. Naar aanleiding van de onderlinge competitie en de babyshow van 9 april 2017 van de NGC vindt er een discussie plaats over de eenheid van keuring en keuren naar de standaard van onze NGC keurmeesters. Er heerst veel kritiek t.a.v. het keuren naar de standaard en de eenheid van de keuring door de NGC keurmeesters. Teveel wordt de trend van modevogels(grove bevedering, maar ook grote fouten)) gevolgd en de standaardeisen genegeerd. Conclusie : hier ligt een belangrijke taak voor het hoofdbestuur en de Technische commissie van de NGC.
 3. Pauze.

11. Bestuursverkiezingen.

Regulier aftredend zijn het bestuurslid technische zaken Martin Hartjes en de voorzitter Warry van der Reijden. Martin stopt met het bestuurswerk i.v.m. werkomstandigheden en privéomstandigheden. Warry stopt i.v.m. gezondheidsproblemen. Daarbij is de bestuursfunctie algemene zaken nog steeds vacant.

Het bestuur heeft gezocht en gedeeltelijk gevonden. Henk Fidder en Arie Versluis zijn bereid om in het bestuur van de GGC plaats te nemen. Dat heeft tot gevolg:

 1. Regulier aftredend is voorzitter Warry van der Reijden – hij stelt zich niet herkiesbaar Het bestuur draagt Henk Fidder voor voor de functie van voorzitter.
 2. Regulier aftredend is bestuurslid technische zaken Martin Hartjes – hij stelt zich niet herkiesbaar

  Het bestuur draagt Arie Versluis voor voor de functie bestuurslid technische zaken.

 3. Vacature: bestuurslid algemene zaken

Stemming: er wordt een kiescommissie samengesteld t.w. Ard Veldt, Hans Geutjes en Henk van Dort.

Er zijn 19 stemgerechtigde leden.
Uitslag: voorzitter Henk Fidder – 19 stemmen voor

Bestuurslid technische zaken Arie Versluis – 18 stemmen voor – 1 blanco

De nieuwe bestuursleden worden gefeliciteerd met hun benoeming door de voorzitter, die aangeeft dat hij het volste vertrouwen heeft in de nieuwe bestuursleden. Hierna bedankt de oude voorzitter de zittende bestuursleden voor hun werk en vriendschap en geeft het nieuwe bestuur een schrijfblok als attentie. De nieuwe voorzitter neemt het woord en hoopt dat het in hem gestelde vertrouwen en het in Arie gestelde vertrouwen waar te maken om de GGC een warme gezellige club met leerzame activiteiten te leiden en voort te zetten. Henk van Dort neemt hierna het woord en overhandigt de scheidende voorzitter de bekende pen met daarbij een dankwoord voor zijn geleverde werk. Ook maakt Henk bekend dat op de GGCshow van 27 mei officieel afscheid wordt genomen van Martin en Warry.

12. Wat verder ter tafel komt….Niets.

13. Rondvraag. Niemand.

Sluiting.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun positieve inzet en benadering en sluit de vergadering.