ALV 10 April 2018

Agenda algemene ledenvergadering GGC dinsdag 10 april 2018. Aanvang 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 11 april 2017(bijlage 1 )
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing kascontrolecommissie

  Ordelman is lid door het wegvallen van E. Citterd is W. van Reijden erbij gekomen hij was reserve. Dus nog een reserve lid te kiezen.

 8. Vaststelling contributie
 9. Jubilarissen

  A.J.H.Amerongen en A.Buitenhuis (40 jaar lid van de GGC)

10. Pauze

11. Bestuursverkiezingen
Regulier aftredend H.vDort [ herkiesbaar]
Vacature bestuursfunctie technische zaken aftredend A.Versluis.

Vacature functie algemene zaken.

Belangstellenden die zich kandidaat willen stellen voor deze functie kunnen zich ten alle tijden bij het bestuur melden.

12. Website
13. Wat verder ter tafel komt 14. Rondvraag
15. Sluiting

Als de tijd het toelaat nog de laatste vraag van hoe verder met de NGC van januari.